Hundkunskap 2

kurs
Kurskod
HUNHUN02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hundkunskap 2 relaterar till syftet med ämnet hundkunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hundkunskap 2.

Biologisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hundkunskap 2.

E
Eleven namnger ett omfattande antal hundraser och beskriver översiktligt deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör översiktligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Eleven redogör också översiktligt för hur miljön påverkar hundars välbefinnande, för hundars näringsbehov samt för vanliga skador och sjukdomar och hur dessa kan förebyggas.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika metoder för avel och uppfödning av hundar.
C
Eleven namnger ett omfattande antal hundraser och beskriver utförligt deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Eleven redogör också utförligt för hur miljön påverkar hundars välbefinnande, för hundars näringsbehov samt för vanliga skador och sjukdomar och hur dessa kan förebyggas.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika metoder för avel och uppfödning av hundar.
A
Eleven namnger ett omfattande antal hundraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt och nyanserat för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur miljön påverkar hundars välbefinnande, för hundars näringsbehov samt för vanliga skador och sjukdomar och hur dessa kan förebyggas.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika metoder för avel och uppfödning av hundar.
E
Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter i hundstallar.
I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i hundarnas behov och anläggningens omfattning.
Skötselplanen innehåller en enkel foderplan.
I foderplanen gör eleven enkla beräkningar av fodermängder.
Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av utfodringsstrategier.
Eleven gör enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i hundstallarna ska genomföras.
Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare anläggningar och utrustning.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter i hundstallar.
I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hundarnas behov och anläggningens omfattning.
Skötselplanen innehåller en genomarbetad foderplan.
I foderplanen gör eleven beräkningar av fodermängder.
Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av utfodringsstrategier.
Eleven gör välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i hundstallarna ska genomföras.
Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter i hundstallar.
I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hundarnas behov och anläggningens omfattning.
Skötselplanen innehåller en genomarbetad foderplan.
I foderplanen gör eleven avancerade beräkningar av fodermängder.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av utfodringsstrategier.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i hundstallarna ska genomföras.
Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter.
I arbetet bemöter och hanterar eleven med viss säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Dessutom instruerar eleven med viss säkerhet hundägare eller hundförare om träning av hundar.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter.
I arbetet bemöter och hanterar eleven med viss säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Dessutom instruerar eleven med viss säkerhet hundägare eller hundförare om träning av hundar.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter.
I arbetet bemöter och hanterar eleven med säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Dessutom instruerar eleven med säkerhet hundägare eller hundförare om träning av hundar.
E
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."