Hundkunskap 3

kurs
Kurskod
HUNHUN03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hundkunskap 3 relaterar till syftet med ämnet hundkunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hundkunskap 3.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hundkunskap 3.

E
Eleven redogör översiktligt för utrustning och andra produkter som används inom aktuellt specialområde.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika hundorganisationer och deras verksamheter.
C
Eleven redogör utförligt för utrustning och andra produkter som används inom aktuellt specialområde.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika hundorganisationer och deras verksamheter.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utrustning och andra produkter som används inom aktuellt specialområde.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika hundorganisationer och deras verksamheter.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde.
Dessutom bemöter eleven med viss säkerhet hundägare och andra kunder.
Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Dessutom för eleven enkla journalanteckningar över genomförda åtgärder.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde.
Dessutom bemöter eleven med viss säkerhet hundägare och andra kunder.
Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
Dessutom för eleven noggranna journalanteckningar över genomförda åtgärder.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde.
Dessutom bemöter eleven med säkerhet hundägare och andra kunder.
Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom för eleven noggranna och utförliga journalanteckningar över genomförda åtgärder.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."