Träning av hund

kurs
Kurskod
HUNTRN0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen träning av hund relaterar till syftet med ämnet hundkunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen träning av hund.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen träning av hund.

E
Eleven redogör översiktligt för rasegenskaper hos olika hundraser.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden.
C
Eleven redogör utförligt för rasegenskaper hos olika hundraser.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för rasegenskaper hos olika hundraser.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter, på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika metoder för att träna hundar mot uppsatta mål samt samspelar med viss säkerhet med hundar.
Dessutom bemöter och hanterar eleven med viss säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Eleven instruerar med viss säkerhet hundägare och hundförare om olika träningsmoment.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter, på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika metoder för att träna hundar mot uppsatta mål samt samspelar med viss säkerhet med hundar.
Dessutom bemöter och hanterar eleven med viss säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Eleven instruerar med viss säkerhet hundägare och hundförare om olika träningsmoment.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter, på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet olika metoder för att träna hundar mot uppsatta mål samt samspelar med säkerhet med hundar.
Dessutom bemöter och hanterar eleven med säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Eleven instruerar med säkerhet hundägare och hundförare om olika träningsmoment.
E
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."