Tradition och utveckling

kurs
Kurskod
HVKTRA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen tradition och utveckling relaterar till syftet med ämnet hantverkskunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen tradition och utveckling.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen tradition och utveckling.

E
Eleven beskriver översiktligt hantverksområdets utbildningssystem, branschvillkor och förutsättningar samt branschens möjligheter att utvecklas.
Beskrivningen innehåller något exempel på möjligheter till samverkan med andra yrkesutövare, inom det egna verksamhetsområdet och närliggande verksamhetsområden.
C
Eleven beskriver utförligt hantverksområdets utbildningssystem, branschvillkor och förutsättningar samt branschens möjligheter att utvecklas.
Beskrivningen innehåller några exempel på möjligheter till samverkan med andra yrkesutövare, inom det egna verksamhetsområdet och närliggande verksamhetsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt för vilka fördelar denna samverkan kan ge.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hantverksområdets utbildningssystem, branschvillkor och förutsättningar samt branschens möjligheter att utvecklas.
Beskrivningen innehåller flera exempel på möjligheter till samverkan med andra yrkesutövare, inom det egna verksamhetsområdet och närliggande verksamhetsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vilka fördelar denna samverkan kan ge och hur fördelarna uppnås.
E
Eleven beskriver översiktligt centrala förändringar inom det valda hantverksområdets historia och utveckling.
Eleven identifierar med viss säkerhet tydliga och karaktäristiska stilar och centrala stilepokers typiska stildrag.
I samråd med handledare visualiserar eleven stilhistoriska epoker och dagens trender.
Eleven motiverar översiktligt sitt arbete baserat på begränsade kunskaper om trendutveckling och stilhistoria.
C
Eleven beskriver utförligt centrala förändringar inom det valda hantverksområdets historia och utveckling samt ger exempel på samhällsförändringar som påverkat hantverkets förutsättningar.
Eleven identifierar med viss säkerhet och jämför tydliga och karaktäristiska stilar och centrala stilepokers typiska stildrag samt beskriver stildragen.
Efter samråd med handledare visualiserar eleven stilhistoriska epoker och dagens trender.
Eleven motiverar utförligt sitt arbete baserat på kunskaper om trendutveckling och stilhistoria.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat centrala förändringar inom det valda hantverksområdets historia och utveckling, ger exempel på samhällsförändringar som påverkat hantverkets förutsättningar samt redogör utförligt och nyanserat för sambandet mellan hantverkets förändringar och samhällsförändringarna.
Eleven identifierar med säkerhet och jämför olika stilar och centrala stilepokers typiska stildrag samt beskriver stildragen.
Efter samråd med handledare visualiserar eleven stilhistoriska epoker och dagens trender.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt arbete baserat på omfattande kunskaper om trendutveckling och stilhistoria.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!