Logistik 1

kurs
Kurskod
INKLOG01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen logistik 1 relaterar till syftet med ämnet inköp och logistik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen logistik 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen logistik 1.

E
Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande logistikarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika logistikstrategier.
Dessutom beskriver eleven översiktligt logistikens utveckling samt redogör översiktligt för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument.
C
Eleven redogör utförligt för hur grundläggande logistikarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika logistikstrategier.
Dessutom beskriver eleven utförligt logistikens utveckling samt redogör utförligt för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande logistikarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika logistikstrategier.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat logistikens utveckling samt redogör utförligt och nyanserat för hur försörjningskedjan fungerar från tillverkare till konsument.
E
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom logistikområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning.
C
Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat logistikfrågor utifrån miljö- och resurshushållning.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!