Kommunikationsnät 2

kurs
Kurskod
INSKOM02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kommunikationsnät 2 relaterar till syftet med ämnet installationsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kommunikationsnät 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kommunikationsnät 2.

E
Eleven planerar i samråd med handledare vanligt förekommande installationer av kommunikationsnät utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur installationen är tänkt att fungera.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare vanligt förekommande installationer av kommunikationsnät utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur installationen är tänkt att fungera.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare vanligt förekommande och avancerade installationer av kommunikationsnät utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur installationen är tänkt att fungera.
E
Eleven utför i olika miljöer och med visst handlag vanligt förekommande installationer av kommunikationsnät på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
Inför arbetet väljer eleven i samråd med handledare material avsedda för uppgiften.
Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med visst handlag.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem i samråd med handledare.
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen.
Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven utför i olika miljöer och med gott handlag vanligt förekommande installationer av kommunikationsnät på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften.
Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med gott handlag.
Eleven motiverar utförligt sina val.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare.
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen.
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven utför i olika miljöer och med mycket gott handlag vanligt förekommande, även avancerade, installationer av kommunikationsnät på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material avsedda för uppgiften.
Under arbetet väljer eleven med säkerhet verktyg, instrument och övrig utrustning samt använder dem med mycket gott handlag.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare.
Eleven kontrollerar säkerheten och driftsätter installationen.
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av installationen utifrån de bestämmelser och standarder som finns inom området.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven söker och reparerar i samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
C
Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
A
Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!