VVS TIG-svetsning rör

kurs
Kurskod
INVVVI0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen vvs tig-svetsning rör relaterar till syftet med ämnet industrirör svets vvs, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen vvs tig-svetsning rör.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen vvs tig-svetsning rör.

E
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet material och utrustning.
Eleven utför arbetet med visst handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet metoder, material och utrustning.
Eleven utför arbetet med gott handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar.
I planeringen väljer eleven med säkerhet metoder, material och utrustning samt motiverar sina val.
Eleven utför arbetet med mycket gott handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser.
Dessutom använder eleven med säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
E
Eleven ger exempel på, och redogör översiktligt utifrån dessa för, nya och beprövade produkter och material.
Eleven utför i samråd med handledare reparationer, service och underhåll på maskiner och utrustning.
Under arbetets gång och när arbetet är utfört gör eleven i samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med enkla omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda åtgärder.
C
Eleven ger exempel på, och redogör utförligt utifrån dessa för, nya och beprövade produkter och material.
Eleven utför efter samråd med handledare reparationer, service och underhåll på maskiner och utrustning.
Under arbetets gång och när arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda åtgärder.
A
Eleven ger exempel på, och redogör utförligt och nyanserat utifrån dessa för, nya och beprövade produkter och material.
Eleven utför efter samråd med handledare reparationer, service och underhåll på maskiner och utrustning.
Under arbetets gång och när arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda åtgärder.
E
Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
C
Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
A
Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."