Allmän järnvägsteknik

kurs
Kurskod
JÄNALM0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen allmän järnvägsteknik relaterar till syftet med ämnet järnvägsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen allmän järnvägsteknik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen allmän järnvägsteknik.

E
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad och funktion av teknik- och anläggningssystem som finns inom järnvägsbranschen.
C
Eleven redogör utförligt för uppbyggnad och funktion av teknik- och anläggningssystem som finns inom järnvägsbranschen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad och funktion av teknik- och anläggningssystem som finns inom järnvägsbranschen.
E
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete utifrån de begrepp, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som finns inom området.
Eleven utför i samråd med handledare enkel montering, felsökning och reparation av teknik- och anläggningssystem inom järnvägsbranschen.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet material, verktyg, instrument och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder dem med visst handlag.
Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån de begrepp, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som finns inom området.
Eleven utför efter samråd med handledare montering, felsökning och reparation av teknik- och anläggningssystem inom järnvägsbranschen.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet material, verktyg, instrument och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder dem med gott handlag.
Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån de begrepp, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som finns inom området.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerad montering, felsökning och reparation av teknik- och anläggningssystem inom järnvägsbranschen.
I arbetet väljer eleven med säkerhet material, verktyg, instrument och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder dem med mycket gott handlag.
Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt så att skador på personer och egendom förebyggs.
C
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt så att skador på personer och egendom förebyggs.
A
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt så att skador på personer och egendom förebyggs.
E
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
C
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
A
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!