Elteknik

kurs
Kurskod
JÄNELN0
Poäng
300p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen elteknik relaterar till syftet med ämnet järnvägsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen elteknik.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen elteknik.

E
Eleven redogör översiktligt för kontaktledningssystemets uppbyggnad och konstruktion.
C
Eleven redogör utförligt för kontaktledningssystemets uppbyggnad och konstruktion.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kontaktledningssystemets uppbyggnad och konstruktion.
E
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete utifrån de begrepp, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som finns inom området.
Eleven utför i samråd med handledare enkel montering, felsökning och reparation av kontaktledningsanläggningar.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet material, verktyg, instrument och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder dem med visst handlag.
Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån de begrepp, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som finns inom området.
Eleven utför efter samråd med handledare montering, felsökning och reparation av kontaktledningsanläggningar.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet material, verktyg, instrument och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder dem med gott handlag.
Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån de begrepp, föreskrifter, standarder och andra bestämmelser som finns inom området.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerad montering, felsökning och reparation av kontaktledningsanläggningar.
I arbetet väljer eleven med säkerhet material, verktyg, instrument och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder dem med mycket gott handlag.
Under arbetets gång upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt så att skador på personer och egendom förebyggs.
C
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt så att skador på personer och egendom förebyggs.
A
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt så att skador på personer och egendom förebyggs.
E
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
C
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
A
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."