Privatjuridik

kurs
Ämne
Kurskod
JURPRI0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen privatjuridik relaterar till syftet med ämnet juridik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen privatjuridik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen privatjuridik.

E
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
C
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner.
Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
E
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
C
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
A
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
C
Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!