Karosserikonstruktioner och inredning

kurs
Kurskod
KARKAR0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen karosserikonstruktioner och inredning relaterar till syftet med ämnet karosseriteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen karosserikonstruktioner och inredning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen karosserikonstruktioner och inredning.

E
Eleven beskriver översiktligt olika chassi- och karosserikonstruktioners säkerhetssystem.
C
Eleven beskriver utförligt olika chassi- och karosserikonstruktioners säkerhetssystem.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika chassi- och karosserikonstruktioners säkerhetssystem.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer demontering, montering och reparationsarbeten av olika komponenter.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel funktionskontroll.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och utrustning enligt praxis.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer demontering, montering och reparationsarbeten av olika komponenter.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer funktionskontroll.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och utrustning enligt praxis.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer demontering, montering och reparationsarbeten av olika komponenter.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer avancerad funktionskontroll.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och utrustning enligt praxis.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika reparationsmetoder och olika materials funktion och egenskaper gällande säkerhet och reparationsmöjligheter.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika reparationsmetoder och olika materials funktion och egenskaper gällande säkerhet och reparationsmöjligheter.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika reparationsmetoder och olika materials funktion och egenskaper gällande säkerhet och reparationsmöjligheter.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!