Riktbänkssystem

kurs
Kurskod
KARRIK0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen riktbänkssystem relaterar till syftet med ämnet karosseriteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen riktbänkssystem.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen riktbänkssystem.

E
Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion hos olika riktbänkssystem.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbete med riktbänk.
C
Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion hos olika riktbänkssystem.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbete med riktbänk.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och funktion hos olika riktbänkssystem.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbete med riktbänk.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer skadereparationsarbeten med hjälp av riktbänkssystem.
Eleven utför också i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel bedömning av skador och väljer reparationsmetod.
Dessutom använder eleven olika metoder för enkel måttriktning.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer skadereparationsarbeten med hjälp av riktbänkssystem.
Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkel bedömning av skador och väljer reparationsmetod.
Dessutom använder eleven olika metoder för måttriktning.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer skadereparationsarbeten med hjälp av riktbänkssystem.
Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer bedömning av skador och väljer reparationsmetod.
Dessutom använder eleven olika metoder för avancerad måttriktning.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika reparationsmetoder, olika materials funktion och egenskaper samt fordonstillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika reparationsmetoder, olika materials funktion och egenskaper och fordonstillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika reparationsmetoder, olika materials funktion och egenskaper och fordonstillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."