Skadebesiktning och produktionsflöde

kurs
Kurskod
KARSKA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen skadebesiktning och produktionsflöde relaterar till syftet med ämnet karosseriteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen skadebesiktning och produktionsflöde.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen skadebesiktning och produktionsflöde.

E
Eleven beskriver översiktligt den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet.
C
Eleven beskriver utförligt den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel skadebesiktning och enkla kostnadsberäkningar.
Dessutom planerar och utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel skadediagnos och väljer reparationsmetod.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika mätsystem och mätprotokoll.
Eleven arbetar till viss del systematiskt för att optimera produktionsflödet.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer skadebesiktning och kostnadsberäkningar.
Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer skadediagnos och väljer reparationsmetod.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika mätsystem och mätprotokoll.
Eleven arbetar systematiskt för att optimera produktionsflödet.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer avancerad skadebesiktning och avancerade kostnadsberäkningar.
Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer avancerad skadediagnos och väljer reparationsmetod.
I arbetet använder eleven med säkerhet olika mätsystem och mätprotokoll.
Eleven arbetar systematiskt för att optimera produktionsflödet.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till situationen och mottagaren.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till situationen och mottagaren.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till situationen och mottagaren.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!