Skarvnings- och sammanfogningsteknik

kurs
Kurskod
KARSKR0
Poäng
300p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen skarvnings- och sammanfogningsteknik relaterar till syftet med ämnet karosseriteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen skarvnings- och sammanfogningsteknik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen skarvnings- och sammanfogningsteknik.

E
Eleven beskriver översiktligt chassi- och karosserikomponenter, olika material, sammanfogningstekniker och svetsutrustningar.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet vid olika sammanfogningstekniker.
C
Eleven beskriver utförligt chassi- och karosserikomponenter, olika material, sammanfogningstekniker och svetsutrustningar.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet vid olika sammanfogningstekniker.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat chassi- och karosserikomponenter, olika material, sammanfogningstekniker och svetsutrustningar.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet vid olika sammanfogningstekniker.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer byte och skarvning av olika chassi- och karosserikomponenter på mindre skador.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer arbeten med olika sammanfogningstekniker.
I arbetet använder eleven utrustning enligt praxis samt väljer i bekanta situationer rätt metod.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer byte och skarvning av olika chassi- och karosserikomponenter på mindre skador.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer arbeten med olika sammanfogningstekniker.
I arbetet använder eleven utrustning enligt praxis samt väljer i bekanta och delvis nya situationer rätt metod.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer byte och skarvning av olika chassi- och karosserikomponenter på mindre skador.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer arbeten med olika sammanfogningstekniker.
I arbetet använder eleven utrustning enligt praxis samt väljer i bekanta och nya situationer rätt metod.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika reparationsmetoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika reparationsmetoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika reparationsmetoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!