Småreparationer – karosseri

kurs
Kurskod
KARSMA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen småreparationer – karosseri relaterar till syftet med ämnet karosseriteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen småreparationer – karosseri.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen småreparationer – karosseri.

E
Eleven beskriver översiktligt olika metoder och användningsområden för småreparationer inom karosseri.
Eleven utför i samråd med handledare i bekanta situationer riktning av mindre plåtskador utan demontering och omlackering.
Eleven utför också i samråd med handledare i bekanta situationer andra småreparationer på olika chassi och inredningsdetaljer.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer bedömning av skador, väljer reparationsmetod samt diagnosticerar och kostnadsberäknar olika typer av skador.
C
Eleven beskriver utförligt olika metoder och användningsområden för småreparationer inom karosseri.
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer riktning av mindre plåtskador utan demontering och omlackering.
Eleven utför också efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer andra småreparationer på olika chassi och inredningsdetaljer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer bedömning av skador, väljer reparationsmetod samt diagnosticerar och kostnadsberäknar olika typer av skador.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika metoder och användningsområden för småreparationer inom karosseri.
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta men även nya situationer riktning av mindre plåtskador utan demontering och omlackering.
Eleven utför också efter samråd med handledare i bekanta men även nya situationer andra småreparationer på olika chassi och inredningsdetaljer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare i bekanta men även nya situationer bedömning av skador, väljer reparationsmetod samt diagnosticerar och kostnadsberäknar olika typer av skador.
E
Eleven använder och underhåller med viss säkerhet verktyg och utrustning i reparationsarbetet.
Eleven använder med viss säkerhet manualer samt digitala informationssystem i sitt arbete.
Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven använder och underhåller med viss säkerhet verktyg och utrustning i reparationsarbetet.
Eleven använder med viss säkerhet manualer samt digitala informationssystem i sitt arbete.
Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven använder och underhåller med säkerhet verktyg och utrustning i reparationsarbetet.
Eleven använder med säkerhet manualer samt digitala informationssystem i sitt arbete.
Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!