Kemi 2

kurs
Ämne
Kurskod
KEMKEM02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kemi 2 relaterar till syftet med ämnet kemi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kemi 2.

Reaktionshastighet och kemisk jämvikt

Organisk kemi

Biokemi

Analytisk kemi

Kemins karaktär och arbetssätt

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kemi 2.

E
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.
Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser.
Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.
Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.
Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
E
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
C
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
A
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
Vid behov föreslår eleven också förändringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.
I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
C
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.
I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.
I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.
Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
E
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
C
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
A
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!