Klassisk grekiska - språk och kultur 1

kurs
Kurskod
KLAKLA01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen klassisk grekiska - språk och kultur 1 relaterar till syftet med ämnet klassisk grekiska - språk och kultur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen klassisk grekiska - språk och kultur 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen klassisk grekiska - språk och kultur 1.

E
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet i mycket enkla grekiska texter.
Eleven läser grekisk text med godtagbart uttal och använder det grekiska alfabetet i skrift.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet och i begränsad utsträckning den grekiska grammatikens grunder.
Eleven beskriver mycket enkla företeelser i det grekiska språket med hjälp av relevanta begrepp.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet ett mycket begränsat grekiskt basordförråd.
C
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet och de flesta detaljer i mycket enkla grekiska texter.
Eleven läser grekisk text med godtagbart uttal och använder det grekiska alfabetet i skrift.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet den grekiska grammatikens grunder.
Eleven beskriver enkla företeelser i det grekiska språket med hjälp av relevanta begrepp.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet ett mycket begränsat grekiskt basordförråd.
A
Eleven läser, återger och tolkar såväl huvudinnehållet som detaljer i mycket enkla grekiska texter.
Eleven läser grekisk text med godtagbart uttal och använder det grekiska alfabetet i skrift.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet den grekiska grammatikens grunder.
Eleven beskriver enkla och något mer komplexa företeelser i det grekiska språket med hjälp av relevanta begrepp.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet ett begränsat grekiskt basordförråd.
E
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan grekiska och svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven identifierar och förklarar översiktligt mycket vanliga grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken och inom vetenskaplig terminologi.
C
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan grekiska och svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven identifierar och förklarar utförligt mycket vanliga grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken och inom vetenskaplig terminologi.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan grekiska och svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven identifierar och förklarar utförligt och nyanserat vanliga grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken och inom vetenskaplig terminologi.
E
Eleven redogör översiktligt för några viktiga platser i det antika Grekland, några viktiga händelser och personer i det antika Greklands historia samt för några aspekter av samhällsliv, statsskick, religion och mytologi i det antika Grekland.
Eleven redogör också översiktligt för några aspekter av det antika Greklands arkitektur, konst och litteratur.
Eleven för enkla resonemang om hur grekisk historia, kultur och samhällsliv har påverkat senare tiders kulturer i Europa och i övriga världen samt gör enkla jämförelser med vår egen tid.
Eleven gör enkla tolkningar av grekiska texter utifrån sina kunskaper om grekisk historia, kultur och samhällsliv.
C
Eleven redogör utförligt för några viktiga platser i det antika Grekland, några viktiga händelser och personer i det antika Greklands historia samt för några aspekter av samhällsliv, statsskick, religion och mytologi i det antika Grekland.
Eleven redogör också utförligt för några aspekter av det antika Greklands arkitektur, konst och litteratur.
Eleven för välgrundade resonemang om hur grekisk historia, kultur och samhällsliv har påverkat senare tiders kulturer i Europa och i övriga världen och gör välgrundade jämförelser med vår egen tid.
Eleven gör välgrundade tolkningar av grekiska texter utifrån sina kunskaper om grekisk historia, kultur och samhällsliv.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några viktiga platser i det antika Grekland, några viktiga händelser och personer i det antika Greklands historia samt för några aspekter av samhällsliv, statsskick, religion och mytologi i det antika Grekland.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för några aspekter av det antika Greklands arkitektur, konst och litteratur.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur grekisk historia, kultur och samhällsliv har påverkat senare tiders kulturer i Europa och i övriga världen och gör välgrundade och nyanserade jämförelser med vår egen tid.
Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av grekiska texter utifrån sina kunskaper om grekisk historia, kultur och samhällsliv.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!