Klassisk grekiska - språk och kultur 2

kurs
Kurskod
KLAKLA02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen klassisk grekiska - språk och kultur 2 relaterar till syftet med ämnet klassisk grekiska - språk och kultur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen klassisk grekiska - språk och kultur 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen klassisk grekiska - språk och kultur 2.

E
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet i enkla grekiska texter.
Eleven läser grekisk vers med godtagbart uttal.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet och i begränsad utsträckning den grekiska formläran och några mycket vanliga syntaktiska strukturer.
Eleven beskriver enkla företeelser i det grekiska språket med hjälp av relevanta begrepp.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet ett grekiskt basordförråd.
C
Eleven läser, återger och tolkar huvudinnehållet och de flesta detaljer i enkla grekiska texter.
Eleven läser grekisk vers med godtagbart uttal.
I arbetet med texterna använder eleven med viss säkerhet den grekiska formläran och några mycket vanliga syntaktiska strukturer.
Eleven beskriver enkla och något mer komplexa företeelser i det grekiska språket med hjälp av relevanta begrepp.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet ett grekiskt basordförråd.
A
Eleven läser, återger och tolkar såväl huvudinnehållet som detaljer i enkla grekiska texter.
Eleven läser grekisk vers med godtagbart uttal.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet den grekiska formläran och några mycket vanliga syntaktiska strukturer.
Eleven beskriver enkla och mer komplexa företeelser i det grekiska språket med hjälp av relevanta begrepp.
I arbetet med texterna använder eleven med säkerhet ett större grekiskt basordförråd.
E
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan grekiska och svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven identifierar och förklarar översiktligt vanliga grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken och inom vetenskaplig terminologi.
C
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan grekiska och svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven identifierar och förklarar utförligt vanliga grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken och inom vetenskaplig terminologi.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan grekiska och svenska, engelska och andra moderna språk.
Eleven identifierar och förklarar utförligt och nyanserat vanliga grekiska ord, orddelar, begrepp och uttryck i de moderna språken och inom vetenskaplig terminologi.
E
Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i det antika Greklands historia och samhällsliv samt ger enkla exempel på några viktiga strömningar inom grekisk arkitektur, konst, litteratur och filosofi.
Eleven för enkla resonemang om hur dessa strömningar har påverkat senare tiders konst, litteratur och idéer fram till vår egen tid.
Eleven gör enkla tolkningar av grekiska texter utifrån sina kunskaper om grekisk historia, kultur och samhällsliv.
C
Eleven redogör utförligt för huvuddragen i det antika Greklands historia och samhällsliv samt ger välgrundade exempel på några viktiga strömningar inom grekisk arkitektur, konst, litteratur och filosofi.
Eleven för välgrundade resonemang om hur dessa strömningar har påverkat senare tiders konst, litteratur och idéer fram till vår egen tid.
Eleven gör välgrundade tolkningar av grekiska texter utifrån sina kunskaper om grekisk historia, kultur och samhällsliv.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i det antika Greklands historia och samhällsliv samt ger välgrundade och nyanserade exempel på några viktiga strömningar inom grekisk arkitektur, konst, litteratur och filosofi.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur dessa strömningar har påverkat senare tiders konst, litteratur och idéer fram till vår egen tid.
Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av grekiska texter utifrån sina kunskaper om grekisk historia, kultur och samhällsliv.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!