Konsthantverk 2

kurs
Kurskod
KOHHAN02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konsthantverk 2 relaterar till syftet med ämnet konsthantverk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konsthantverk 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen konsthantverk 2.

E
Eleven beskriver översiktligt det valda hantverkets och materialets historia.
C
Eleven beskriver utförligt det valda hantverkets och materialets historia.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det valda hantverkets och materialets historia.
E
Eleven tolkar arbetsuppgifter i samråd med handledare.
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med visst handlag.
Eleven uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
C
Eleven tolkar arbetsuppgifter efter samråd med handledare.
Eleven använder efter samråd med handledare och med viss säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med gott handlag.
Eleven uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget.
Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
A
Eleven tolkar arbetsuppgifter efter samråd med handledare.
Eleven använder efter samråd med handledare och med säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med mycket gott handlag.
Eleven uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
E
Eleven motiverar översiktligt sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser eller ritningar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material.
C
Eleven motiverar utförligt sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser eller ritningar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material.
A
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser eller ritningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material.
E
Eleven beskriver översiktligt sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med enkla omdömen.
Beskrivningen innehåller enkla förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
C
Eleven beskriver utförligt sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen.
Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
E
Eleven använder och vårdar i samråd med handledare maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare material med tanke på deras miljöpåverkan.
C
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare material med tanke på deras miljöpåverkan.
A
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare material med tanke på deras miljöpåverkan.
E
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder eventuell skyddsutrustning.
C
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder eventuell skyddsutrustning.
A
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder eventuell skyddsutrustning.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!