Kolvmotorer

kurs
Kurskod
KOLKOL0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kolvmotorer relaterar till syftet med ämnet kolvmotorer - flyg, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kolvmotorer.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kolvmotorer.

E
Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system.
Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.
C
Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system.
Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkelt underhåll av kolvmotorer.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav.
Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhåll av kolvmotorer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav.
Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta men även nya situationer avancerad service och avancerat underhåll av kolvmotorer.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav.
Eleven arbetar i bekanta men även nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
E
Eleven utför i samråd med handledare arbetet på ett ergonomiskt riktigt, säkert och miljömedvetet sätt och håller en god ordning och struktur på arbetsplatsen.
Eleven redogör översiktligt för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser.
Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom området.
C
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet på ett ergonomiskt riktigt, säkert och miljömedvetet sätt och håller en god ordning och struktur på arbetsplatsen.
Eleven redogör utförligt för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser.
Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom området.
A
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet på ett ergonomiskt riktigt, säkert och miljömedvetet sätt och håller en god ordning och struktur på arbetsplatsen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser.
Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom området.
E
När eleven kommunicerar med andra använder hen med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska.
Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
När eleven kommunicerar med andra använder hen med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
När eleven kommunicerar med andra använder hen med säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!