Konferens 3

kurs
Kurskod
KONKON03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konferens 3 relaterar till syftet med ämnet konferens och evenemang, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konferens 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen konferens 3.

E
Eleven beskriver översiktligt olika typer av konferensanläggningar och deras utbud samt, utifrån exempel, hur olika konferensanläggningar marknadsför sig.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika samarbetspartner att ordna arrangemang med samt deras utbud.
C
Eleven beskriver utförligt olika typer av konferensanläggningar och deras utbud samt, utifrån exempel, hur olika konferensanläggningar marknadsför sig.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika samarbetspartner att ordna arrangemang med samt deras utbud.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av konferensanläggningar och deras utbud samt, utifrån exempel, hur olika konferensanläggningar marknadsför sig.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika samarbetspartner att ordna arrangemang med samt deras utbud.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arrangemang.
I planeringen föreslår eleven med viss säkerhet aktiviteter som passar konferensens syfte utifrån konferensens ekonomiska ramar och med hänsyn till miljö och säkerhet.
Dessutom väljer eleven i samråd med handledare möblering och teknisk utrustning som passar för arrangemanget.
Eleven iordningställer med viss säkerhet arrangemang samt genomför med viss säkerhet praktiska och administrativa uppgifter i samband med arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arrangemang.
I planeringen föreslår eleven med viss säkerhet aktiviteter som passar konferensens syfte utifrån konferensens ekonomiska ramar och med hänsyn till miljö och säkerhet.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare möblering och teknisk utrustning som passar för arrangemanget.
Eleven iordningställer med viss säkerhet arrangemang samt genomför med viss säkerhet praktiska och administrativa uppgifter i samband med arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arrangemang.
I planeringen föreslår eleven med s äkerhet aktiviteter som passar konferensens syfte utifrån konferensens ekonomiska ramar och med hänsyn till miljö och säkerhet.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare möblering och teknisk utrustning som passar för arrangemanget.
Eleven iordningställer med säkerhet arrangemang samt genomför med säkerhet praktiska och administrativa uppgifter i samband med arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen arrangemangets säkerhet.
C
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen arrangemangets säkerhet.
A
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen arrangemangets säkerhet samt ger förslag på hur säkerheten kan förbättras.
E
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar översiktligt hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar utförligt hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
Eleven anpassar med säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar utförligt och nyanserat hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!