Konstruktionsteknik

kurs
Kurskod
KORKON3
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konstruktionsteknik relaterar till syftet med ämnet konstruktionsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konstruktionsteknik.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen konstruktionsteknik.

E
Eleven redogör övergripande för konstruktionsprocessen och dess delar samt för sambanden mellan dem.
Eleven planerar med säkerhet konstruktionsarbete samt löser sammansatta problem och konstruktionsuppgifter med tillfredställande resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetet med välgrundade omdömen.
Eleven använder med tillfredsställande resultat, matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller som stöd i sitt konstruktionsarbete.
Arbetet kan utföras både med och utan datorstödda verktyg.
C
Eleven redogör utförligt för konstruktionsprocessen och dess delar samt för sambanden mellan dem.
Dessutom för eleven specialiserade resonemang kring någon av processens delar.
Eleven planerar med god säkerhet konstruktionsarbete samt löser konstruktionsuppgifter med gott resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetet med välgrundade och nyanserade omdömen.
Eleven använder med gott resultat, matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller som stöd i sitt konstruktionsarbete.
Arbetet kan utföras både med och utan datorstödda verktyg.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för konstruktionsprocessen och dess delar samt för sambanden mellan dem.
Dessutom för eleven specialiserade resonemang kring några av processens delar.
Eleven planerar med mycket god säkerhet konstruktionsarbete samt löser sammansatta problem och konstruktionsuppgifter med mycket gott resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetet med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven använder med mycket gott resultat, matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller som stöd i sitt konstruktionsarbete.
Arbetet kan utföras både med och utan datorstödda verktyg.
E
Eleven använder med säkerhet konstruktionsverktyg för visualisering, dimensionering och dokumentation i sitt konstruktionsarbete samt visar övergripande kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
Dessutom tar eleven i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
C
Eleven använder med god säkerhet konstruktionsverktyg för visualisering, dimensionering och dokumentation i sitt konstruktionsarbete samt visar specialiserade kunskaper om dess egenskaper och begränsningar.
Dessutom tar eleven i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
A
Eleven använder med mycket god säkerhet konstruktionsverktyg för visualisering, dimensionering och dokumentation i sitt konstruktionsarbete samt visar specialiserade kunskaper om dess egenskaper och begränsningar.
Dessutom tar eleven i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
E
Eleven redogör övergripande för vanliga konstruktionsmaterial och deras användningsområden.
Eleven resonerar övergripande kring sambandet mellan materialval och konstruktionsfunktion.
Eleven utarbetar berednings- och tillverkningsunderlag med tillfredställande resultat.
Eleven redogör övergripande för sambanden mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling.
C
Eleven redogör övergripande för, och visar i något fall specialiserade kunskaper om, vanliga konstruktionsmaterial och dess användningsområden.
Eleven resonerar också utförligt kring sambandet mellan materialval och konstruktionsfunktion.
Eleven utarbetar berednings- och tillverkningsunderlag med gott resultat.
Eleven redogör övergripande för, och visar i något fall specialiserade kunskaper om, sambanden mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling.
A
Eleven redogör övergripande för, och visar i några fall specialiserade kunskaper om, vanliga konstruktionsmaterial och dess användningsområden.
Eleven resonerar också utförligt och nyanserat kring sambandet mellan materialval och konstruktionsfunktion.
Eleven utarbetar berednings- och tillverkningsunderlag med mycket gott resultat.
Eleven redogör övergripande för, och visar i några fall specialiserade kunskaper om, sambanden mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling.
E
Eleven utför med säkerhet dimensionering och provning av konstruktioner genom mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
C
Eleven utför med god säkerhet dimensionering och provning av konstruktioner genom mätningar, simuleringar och test med gott resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
A
Eleven utför med mycket god säkerhet dimensionering och provning av konstruktioner genom avancerade mätningar, simuleringar och test med mycket gott resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
E
Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel.
C
Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med god säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel.
A
Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med mycket god säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."