Film- och tv-kunskap

kurs
Kurskod
KOSFIL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen film- och tv-kunskap relaterar till syftet med ämnet konst och kultur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen film- och tv-kunskap.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen film- och tv-kunskap.

E
Eleven redogör översiktligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör enkla kopplingar till nutiden.
Eleven redogör också översiktligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt filmmediets estetik.
C
Eleven redogör utförligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade kopplingar till nutiden.
Eleven redogör också utförligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer.
Dessutom diskuterar eleven utförligt filmmediets estetik.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade och nyanserade kopplingar till nutiden.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i flera film- och tv-genrer.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat filmmediets estetik.
E
Eleven för enkla resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.
C
Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.
A
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.
E
Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven enkla resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker.
Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna filmupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.
C
Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker.
Eleven gör tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna filmupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.
A
Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker.
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna filmupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och metoder.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!