Konstarterna och samhället

kurs
Kurskod
KOSKOS0
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konstarterna och samhället relaterar till syftet med ämnet konst och kultur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konstarterna och samhället.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen konstarterna och samhället.

E
Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.
C
Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.
E
Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar.
Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argumentkonstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används.
Dessutom redogör eleven översiktligt för något samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället.
Vidare för eleven enkla resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.
C
Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar.
Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används.
Dessutom redogör eleven utförligt för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället.
Vidare för eleven välgrundade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.
A
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar.
Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället.
Vidare för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.
E
Eleven gör enkla tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser och gör enkla kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck.
I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
C
Eleven gör tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck.
I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
A
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade och nyanserade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!