Kultur- och idéhistoria

kurs
Kurskod
KOSKUL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kultur- och idéhistoria relaterar till syftet med ämnet konst och kultur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kultur- och idéhistoria.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kultur- och idéhistoria.

E
Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp.
Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
C
Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp.
Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien.
I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
E
Eleven redogör översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för enkla resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur.
Eleven redogör också översiktligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om och diskuterar översiktligt och med enkla argument konstens förhållande till makt och överhet.
C
Eleven redogör utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för välgrundade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur.
Eleven redogör också utförligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade argument konstens förhållande till makt och överhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för några olika teorier om det samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstens förhållande till makt och överhet.
E
Eleven gör enkla tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod eller teori.
C
Eleven gör tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier.
A
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!