Konstruktion 2

kurs
Kurskod
KOTKOS02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konstruktion 2 relaterar till syftet med ämnet konstruktion, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konstruktion 2.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen konstruktion 2.

E
Eleven redogör översiktligt för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
Dessutom redogör eleven översiktligt för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet.
C
Eleven redogör utförligt för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet.
E
Eleven planerar i samråd med handledare konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktionsmetod.
Dessutom väljer eleven i samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar översiktligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, verktyg och modeller samt utför avancerade mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven löser också med tillfredsställande resultat enkla problem och konstruktionsuppgifter samt utför enkla beräkningar genom att använda grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
Dessutom utför eleven med viss säkerhet enkla dimensioneringar med och utan databaserade verktyg.
Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktionsmetod.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, verktyg och modeller samt utför avancerade mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven löser också med tillfredsställande resultat problem och konstruktionsuppgifter samt utför beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
Dessutom utför eleven med viss säkerhet dimensioneringar med och utan databaserade verktyg.
Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktionsmetod.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt och nyanserat sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet använder eleven med säkerhet tekniska begrepp, verktyg och modeller samt utför avancerade mätningar, simuleringar och test med gott resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven löser också med gott resultat komplexa problem och konstruktionsuppgifter samt utför avancerade beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
Dessutom utför eleven med säkerhet avancerade dimensioneringar med och utan databaserade verktyg.
Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
Eleven resonerar även utförligt om alternativa sätt att lösa problem och konstruktionsuppgifter.
E
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med enkla tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
I sin värdering gör eleven även välgrundade reflektioner om sitt arbete och resultat ur ett hållbarhetsperspektiv.
A
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med avancerade tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
I sin värdering gör eleven även välgrundade och nyanserade reflektioner om sitt arbete och resultat ur ett hållbarhetsperspektiv.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."