Konstruktion 3

kurs
Kurskod
KOTKOS03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konstruktion 3 relaterar till syftet med ämnet konstruktion, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konstruktion 3.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen konstruktion 3.

E
Eleven redogör översiktligt för nya trender vid val av konstruktionsmaterial eller komponenter för hållbar utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för nya trender vid val av konstruktionsmaterial eller komponenter för hållbar utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för nya trender vid val av konstruktionsmaterial eller komponenter för hållbar utveckling.
E
Eleven utför, med tillfredsställande resultat, konstruktionsarbete där teknikområden integreras.
Dessutom väljer eleven i samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar översiktligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet löser eleven med tillfredsställande resultat problem och konstruktionsuppgifter samt utför beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga samband.
Dessutom utför eleven med viss säkerhet dimensioneringar med och utan databaserade verktyg.
Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
C
Eleven utför, med tillfredsställande resultat, konstruktionsarbete där teknikområden integreras.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet löser eleven med tillfredsställande resultat problem och konstruktionsuppgifter samt utför beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga samband.
Dessutom utför eleven med viss säkerhet dimensioneringar med och utan databaserade verktyg.
Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
A
Eleven utför, med gott resultat, konstruktionsarbete där teknikområden integreras.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt och nyanserat sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet löser eleven med gott resultat komplexa problem och konstruktionsuppgifter samt utför avancerade beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga samband.
Dessutom utför eleven med säkerhet avancerade dimensioneringar med och utan databaserade verktyg.
Eleven tar i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
Eleven resonerar även utförligt om alternativa sätt att lösa problem och konstruktionsuppgifter.
E
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."