Kraft- och värmeteknik 1

kurs
Kurskod
KRAKRA01
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kraft- och värmeteknik 1 relaterar till syftet med ämnet kraft- och värmeteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kraft- och värmeteknik 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kraft- och värmeteknik 1.

E
Eleven beskriver översiktligt uppbyggnad och funktion av en enkel energianläggning.
I beskrivningen gör eleven enkla kopplingar till relevanta naturvetenskapliga principer.
C
Eleven beskriver utförligt uppbyggnad och funktion av en enkel energianläggning.
I beskrivningen gör eleven välgrundade kopplingar till relevanta naturvetenskapliga principer.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat uppbyggnad och funktion av en enkel energianläggning.
I beskrivningen gör eleven välgrundade och nyanserade kopplingar till relevanta naturvetenskapliga principer.
E
Eleven utför, i samråd med handledare och på ett säkert sätt, vanligt förekommande praktiska arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare och på ett säkert sätt, vanligt förekommande praktiska arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare och på ett säkert sätt, vanligt förekommande praktiska arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning.
E
Eleven genomför med viss säkerhet enkla energiberäkningar och ger utifrån dem enkla förslag för att optimera driften.
Eleven genomför i samråd med handledare provtagning, analys och dosering av olika medier.
I sitt arbete hanterar och vårdar eleven verktyg och instrument med visst handlag utifrån givna instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt använder ett enkelt fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
C
Eleven genomför med viss säkerhet energiberäkningar och ger utifrån dem välgrundade förslag för att optimera driften.
Eleven genomför efter samråd med handledare provtagning, analys och dosering av olika medier.
I sitt arbete hanterar och vårdar eleven verktyg och instrument med gott handlag utifrån givna instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt använder ett fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
A
Eleven genomför med säkerhet avancerade energiberäkningar och ger utifrån dem välgrundade och nyanserade förslag för att optimera driften.
Eleven genomför efter samråd med handledare provtagning, analys och dosering av olika medier.
I sitt arbete hanterar och vårdar eleven verktyg och instrument med mycket gott handlag utifrån givna instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra samt använder ett nyanserat fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
E
Eleven redogör översiktligt för säkerhetsföreskrifter och miljökrav.
C
Eleven redogör utförligt för säkerhetsföreskrifter och miljökrav.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för säkerhetsföreskrifter och miljökrav.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!