Kyl- och värmepumpsteknik - installation

kurs
Kurskod
KYLKYC0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kyl- och värmepumpsteknik - installation relaterar till syftet med ämnet kyl- och värmepumpsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kyl- och värmepumpsteknik - installation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kyl- och värmepumpsteknik - installation.

E
Eleven beskriver översiktligt vanliga kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även översiktligt för de miljökrav som gäller verksamheten.
C
Eleven beskriver utförligt vanliga kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även utförligt för de miljökrav som gäller verksamheten.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för de miljökrav som gäller verksamheten.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare installation av rör- och elsystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med viss säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med viss säkerhet lämplig utrustning och metod.
Eleven utför arbetsuppgiften i samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Efter utförd installation genomför eleven i samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar provdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare installation av rör- och elsystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med viss säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med viss säkerhet lämplig utrustning och metod.
Eleven utför arbetsuppgiften efter samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Efter utförd installation genomför eleven efter samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar provdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare installation av rör- och elsystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en välgrundad riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med säkerhet lämplig utrustning och metod.
Eleven utför arbetsuppgiften efter samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Efter utförd installation genomför eleven efter samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar provdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder enkelt fackspråk.
C
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder fackspråk.
A
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder nyanserat fackspråk.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!