Kyl- och värmepumpsteknik - service

kurs
Kurskod
KYLKYV0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kyl- och värmepumpsteknik - service relaterar till syftet med ämnet kyl- och värmepumpsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kyl- och värmepumpsteknik - service.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen kyl- och värmepumpsteknik - service.

E
Eleven beskriver översiktligt olika typer av kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även översiktligt för de miljökrav som gäller verksamheten.
C
Eleven beskriver utförligt olika typer av kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även utförligt för de miljökrav som gäller verksamheten.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för de miljökrav som gäller verksamheten.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare servicearbete på kyl- och värmepumpssystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en enkel bedömning av kyl- och värmesystemets tekniska konstruktion samt en enkel riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med viss säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med viss säkerhet lämplig utrustning och metod.
Eleven utför arbetsuppgiften i samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Efter utförd service genomför eleven i samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar driftdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare servicearbete på kyl- och värmepumpssystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en välgrundad bedömning av kyl- och värmesystemets tekniska konstruktion samt en riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med viss säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med viss säkerhet lämplig utrustning och metod.
Eleven utför arbetsuppgiften efter samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Efter utförd service genomför eleven efter samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar driftdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare servicearbete på kyl- och värmepumpssystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar och lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av kyl- och värmesystemets tekniska konstruktion samt en välgrundad riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med säkerhet lämplig utrustning och metod.
Eleven utför arbetsuppgiften efter samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Efter utförd service genomför eleven efter samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar driftdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder enkelt fackspråk.
C
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder fackspråk.
A
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder nyanserat fackspråk.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."