Baskurs i lackering

kurs
Kurskod
LACBAK0
Poäng
300p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen baskurs i lackering relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen baskurs i lackering.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen baskurs i lackering.

E
Eleven beskriver översiktligt de moment som leder till lackskiktets uppbyggnad och de olika produkter som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också översiktligt tillvägagångssättet för färgblandning med mix-maskin samt regler för härdplastarbete och skillnader i härd- och termoplasters egenskaper.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika produkters vådlighet samt rengöringsvätskor och rengöringsmetoder.
C
Eleven beskriver utförligt de moment som leder till lackskiktets uppbyggnad och de olika produkter som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också utförligt tillvägagångssättet för färgblandning med mix-maskin samt regler för härdplastarbete och skillnader i härd- och termoplasters egenskaper.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika produkters vådlighet samt rengöringsvätskor och rengöringsmetoder.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de moment som leder till lackskiktets uppbyggnad och de olika produkter som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssättet för färgblandning med mix-maskin samt regler för härdplastarbete och skillnader i härd- och termoplasters egenskaper.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika produkters vådlighet samt rengöringsvätskor och rengöringsmetoder.
E
Eleven utför i samråd med handledare enkla lackeringsarbeten med sprutpistol.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel demontering och montering av karosseridetaljer för utvändig lackering.
I arbetet blandar eleven, i bekanta situationer, utifrån produktdatablad grundmaterial enligt anvisningar samt väljer och använder spackel och grundfärg med en- och tvåkomponents bindemedel.
Dessutom använder och vårdar eleven med viss säkerhet datorstödd utrustning för färgbrytning.
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel maskering för utvändig dellackering.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkelt reparationsarbete av skadade plastdetaljer.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
C
Eleven utför efter samråd med handledare enkla lackeringsarbeten med sprutpistol.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare enkel demontering och montering av karosseridetaljer för utvändig lackering.
I arbetet blandar eleven, i bekanta och delvis nya situationer, utifrån produktdatablad grundmaterial enligt anvisningar samt väljer och använder spackel och grundfärg med en- och tvåkomponents bindemedel.
Dessutom använder och vårdar eleven med viss säkerhet datorstödd utrustning för färgbrytning.
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkel maskering för utvändig dellackering.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare enkelt reparationsarbete av skadade plastdetaljer.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
A
Eleven utför efter samråd med handledare lackeringsarbeten med sprutpistol.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare demontering och montering av karosseridetaljer för utvändig lackering.
I arbetet blandar eleven, i bekanta och nya situationer, utifrån produktdatablad grundmaterial enligt anvisningar samt väljer och använder spackel och grundfärg med en- och tvåkomponents bindemedel.
Dessutom använder och vårdar eleven med säkerhet datorstödd utrustning för färgbrytning.
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer maskering för utvändig dellackering.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare reparationsarbete av skadade plastdetaljer.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
E
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."