Färg och dekorationslackering

kurs
Kurskod
LACFÄR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen färg och dekorationslackering relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen färg och dekorationslackering.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen färg och dekorationslackering.

E
Eleven beskriver översiktligt lackskiktets uppbyggnad för merytor och dekorationslackering, metoder för dekorationslackering samt tekniker för framställning av schabloner och dekaler.
Eleven beskriver också översiktligt ljuskvalitet, reflektionsytor, NCS- och PMS-systemen, kulörer och det färgbruk som används vid varselmärkning.
Dessutom beskriver eleven översiktligt ventilation och luftföring i utrymmen med riktad luftföring.
C
Eleven beskriver utförligt lackskiktets uppbyggnad för merytor och dekorationslackering, metoder för dekorationslackering samt tekniker för framställning av schabloner och dekaler.
Eleven beskriver också utförligt ljuskvalitet, reflektionsytor, NCS- och PMS-systemen, kulörer och det färgbruk som används vid varselmärkning.
Dessutom beskriver eleven utförligt ventilation och luftföring i utrymmen med riktad luftföring.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lackskiktets uppbyggnad för merytor och dekorationslackering, metoder för dekorationslackering samt tekniker för framställning av schabloner och dekaler.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ljuskvalitet, reflektionsytor, NCS- och PMS-systemen, kulörer och det färgbruk som används vid varselmärkning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ventilation och luftföring i utrymmen med riktad luftföring.
E
Eleven väljer färg, utför i samråd med handledare enkla maskeringsarbeten samt applicerar färg för merytor och dekor med solida lacker enligt skyddsföreskrifter.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel dekoration med mall- och frihandsteknik samt monterar och demonterar dekaler.
I arbetet väljer eleven polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor samt utför i bekanta situationer rekonditionering och underhåll av lackerade ytor.
Dessutom fastställer eleven kulörer, väljer mellan olika alternativ och nyanserar vid behov solida färger i bekanta situationer.
Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar av färgåtgång och mixar färg.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Dessutom underhåller eleven sprutpistoler och handverktyg för dekorativ lackering.
C
Eleven väljer färg, utför efter samråd med handledare maskeringsarbeten samt applicerar färg för merytor och dekor med solida lacker enligt skyddsföreskrifter.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare dekoration med mall- och frihandsteknik samt monterar och demonterar dekaler.
I arbetet väljer eleven polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor samt utför i bekanta och delvis nya situationer rekonditionering och underhåll av lackerade ytor.
Dessutom fastställer eleven kulörer, väljer mellan olika alternativ och nyanserar vid behov solida färger i bekanta och delvis nya situationer.
Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar av färgåtgång och mixar färg.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Dessutom underhåller eleven sprutpistoler och handverktyg för dekorativ lackering.
A
Eleven väljer färg, utför efter samråd med handledare avancerade maskeringsarbeten samt applicerar färg för merytor och dekor med solida lacker enligt skyddsföreskrifter.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad dekoration med mall- och frihandsteknik samt monterar och demonterar dekaler.
I arbetet väljer eleven polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor samt utför i bekanta och nya situationer rekonditionering och underhåll av lackerade ytor.
Dessutom fastställer eleven kulörer, väljer mellan olika alternativ och nyanserar vid behov solida färger i bekanta och nya situationer.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar av färgåtgång och mixar färg.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Dessutom underhåller eleven sprutpistoler och handverktyg för dekorativ lackering.
E
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."