Industriell lackering

kurs
Kurskod
LACINS0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen industriell lackering relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen industriell lackering.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen industriell lackering.

E
Eleven beskriver översiktligt de olika lackeringssystem, produkter och appliceringstekniker som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också översiktligt verkstadens layout och ventilation samt behovet av luftföring i lokaler avsedda för målningsarbeten.
Dessutom beskriver eleven översiktligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
C
Eleven beskriver utförligt de olika lackeringssystem, produkter och appliceringstekniker som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också utförligt verkstadens layout och ventilation samt behovet av luftföring i lokaler avsedda för målningsarbeten.
Dessutom beskriver eleven utförligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de olika lackeringssystem, produkter och appliceringstekniker som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat verkstadens layout och ventilation samt behovet av luftföring i lokaler avsedda för målningsarbeten.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
E
Eleven utför i samråd med handledare enkla underarbeten och enkel lackering av nya och tidigare lackerade ytor.
I arbetet använder eleven olika tekniker för applicering av färg samt föreslår i bekanta situationer utrustning för den valda produktionen.
Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar av tids- och materialåtgång för den aktuella produktionen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
C
Eleven utför efter samråd med handledare underarbeten och lackering av nya och tidigare lackerade ytor.
I arbetet använder eleven olika tekniker för applicering av färg samt föreslår i bekanta och delvis nya situationer utrustning för den valda produktionen.
Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar av tids- och materialåtgång för den aktuella produktionen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
A
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade underarbeten och avancerad lackering av nya och tidigare lackerade ytor.
I arbetet använder eleven olika tekniker för applicering av färg samt föreslår i bekanta och nya situationer utrustning för den valda produktionen.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar av tids- och materialåtgång för den aktuella produktionen.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
E
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."