Lackeringssystem

kurs
Kurskod
LACLAC0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lackeringssystem relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lackeringssystem.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen lackeringssystem.

E
Eleven beskriver översiktligt olika produkter och moment som bygger lackeringssystemen.
Eleven beskriver också översiktligt verkstadens layout, skötsel av utrustning, användning av konventionell och tryckmatad sprututrustning samt övriga maskiner som krävs för arbetets utförande.
Dessutom beskriver eleven översiktligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
C
Eleven beskriver utförligt olika produkter och moment som bygger lackeringssystemen.
Eleven beskriver också utförligt verkstadens layout, skötsel av utrustning, användning av konventionell och tryckmatad sprututrustning samt övriga maskiner som krävs för arbetets utförande.
Dessutom beskriver eleven utförligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika produkter och moment som bygger lackeringssystemen.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat verkstadens layout, skötsel av utrustning, användning av konventionell och tryckmatad sprututrustning samt övriga maskiner som krävs för arbetets utförande.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
E
Eleven utför i samråd med handledare enkel lackering med olika appliceringstekniker och med de produkter och den utrustning som arbetet kräver.
Eleven gör enkla bedömningar av ytdefekter samt föreslår i bekanta situationer lämpliga åtgärder.
I arbetet följer eleven en given kravspecifikation.
Dessutom väljer och använder eleven i bekanta situationer polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor.
Eleven fastställer kulör och föreslår i bekanta situationer alternativ variant för reparationslackering.
C
Eleven utför efter samråd med handledare lackering med olika appliceringstekniker och med de produkter och den utrustning som arbetet kräver.
Eleven gör välgrundade bedömningar av ytdefekter samt föreslår i bekanta och delvis nya situationer lämpliga åtgärder.
I arbetet följer eleven en given kravspecifikation.
Dessutom väljer och använder eleven i bekanta och delvis nya situationer polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor.
Eleven fastställer kulör och föreslår i bekanta och delvis nya situationer alternativ variant för reparationslackering.
A
Eleven utför efter samråd med handledare avancerad lackering med olika appliceringstekniker och med de produkter och den utrustning som arbetet kräver.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av ytdefekter samt föreslår i bekanta och nya situationer lämpliga åtgärder.
I arbetet följer eleven en given kravspecifikation.
Dessutom väljer och använder eleven i bekanta och nya situationer polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor.
Eleven fastställer kulör och föreslår i bekanta och nya situationer alternativ variant för reparationslackering.
E
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."