Lackeringsteknik - introduktion

kurs
Kurskod
LACLAE0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lackeringsteknik - introduktion relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lackeringsteknik - introduktion.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen lackeringsteknik - introduktion.

E
Eleven beskriver översiktligt en för billackeraren vanligt förekommande arbetssituation, lackeraryrkets förutsättningar och den samverkan med bilskadereparatören som krävs.
Eleven beskriver också översiktligt lackmaterialens funktion och egenskaper.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som begränsar det arbete som får utföras ur säkerhetssynpunkt.
C
Eleven beskriver utförligt en för billackeraren vanligt förekommande arbetssituation, lackeraryrkets förutsättningar och den samverkan med bilskadereparatören som krävs.
Eleven beskriver också utförligt lackmaterialens funktion och egenskaper.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som begränsar det arbete som får utföras ur säkerhetssynpunkt.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat en för billackeraren vanligt förekommande arbetssituation, lackeraryrkets förutsättningar och den samverkan med bilskadereparatören som krävs.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat lackmaterialens funktion och egenskaper.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som begränsar det arbete som får utföras ur säkerhetssynpunkt.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkla lackeringsarbeten.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel diagnostik och enkla kostnadsberäkningar.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och verktyg samt relevant utrustning enligt praxis.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkla lackeringsarbeten.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkel diagnostik och enkla kostnadsberäkningar.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och verktyg samt relevant utrustning enligt praxis.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer enkla lackeringsarbeten.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer enkel diagnostik och enkla kostnadsberäkningar.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och verktyg samt relevant utrustning enligt praxis.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."