Lackeringsteknik - applicering

kurs
Kurskod
LACLAK0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lackeringsteknik - applicering relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lackeringsteknik - applicering.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen lackeringsteknik - applicering.

E
Eleven beskriver översiktligt lackeringssystem för industriell produktion samt krav och förutsättningar som berör säkerhet och miljö vid lackering med stora mängder färg.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika produktioner och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för värdering och dokumentation av arbetet.
C
Eleven beskriver utförligt lackeringssystem för industriell produktion samt krav och förutsättningar som berör säkerhet och miljö vid lackering med stora mängder färg.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika produktioner och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för värdering och dokumentation av arbetet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lackeringssystem för industriell produktion samt krav och förutsättningar som berör säkerhet och miljö vid lackering med stora mängder färg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika produktioner och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för värdering och dokumentation av arbetet.
E
Eleven utför i samråd med handledare enkla lackeringsarbeten med konventionell pistol eller tryckmatad utrustning inom lackeringssystem för industriell produktion.
Eleven utför också, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkla beräkningar av tids- och materialåtgång.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkla maskeringsarbeten.
I arbetet använder, sköter och vårdar eleven med viss säkerhet verktyg enligt praxis.
C
Eleven utför efter samråd med handledare lackeringsarbeten med konventionell pistol eller tryckmatad utrustning inom lackeringssystem för industriell produktion.
Eleven utför också, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, beräkningar av tids- och materialåtgång.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare maskeringsarbeten.
I arbetet använder, sköter och vårdar eleven med viss säkerhet verktyg enligt praxis.
A
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade lackeringsarbeten med konventionell pistol eller tryckmatad utrustning inom lackeringssystem för industriell produktion.
Eleven utför också, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerade beräkningar av tids- och materialåtgång.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade maskeringsarbeten.
I arbetet använder, sköter och vårdar eleven med säkerhet verktyg enligt praxis.
E
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."