Lackeringsteknik för tunga fordon

kurs
Kurskod
LACLAR0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lackeringsteknik för tunga fordon relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lackeringsteknik för tunga fordon.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen lackeringsteknik för tunga fordon.

E
Eleven beskriver översiktligt de kemiska produkter som ingår i lackeringssystemet för tunga fordon samt den miljöpåverkan de har.
Eleven beskriver också översiktligt funktion och skötsel av verkstadens blästeranläggning och lackbox anpassade för tunga fordon.
Dessutom beskriver eleven översiktligt bestämmelser som gäller för arbete med tunga fordon samt rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon.
C
Eleven beskriver utförligt de kemiska produkter som ingår i lackeringssystemet för tunga fordon samt den miljöpåverkan de har.
Eleven beskriver också utförligt funktion och skötsel av verkstadens blästeranläggning och lackbox anpassade för tunga fordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt bestämmelser som gäller för arbete med tunga fordon samt rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de kemiska produkter som ingår i lackeringssystemet för tunga fordon samt den miljöpåverkan de har.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat funktion och skötsel av verkstadens blästeranläggning och lackbox anpassade för tunga fordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat bestämmelser som gäller för arbete med tunga fordon samt rutiner för arbete med tryckluftsbromsade fordon.
E
Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, lackeringsarbeten på tunga fordon.
I arbetet tvättar och lackerar eleven chassier med högtrycksutrustning samt utför sliparbeten till den noggrannhet som arbetet kräver.
Eleven utför i samråd med handledare enkel maskering och blästring av chassier.
Dessutom monterar och demonterar eleven dekaler och utför maskering för enkel in- och utvändig lackering i flera kulörer.
Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar av tids- och materialåtgång samt avsynar och gör enkla bedömningar av det utförda arbetet i termer av finish, kvalitet och kostnader.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning enligt praxis.
Dessutom använder och vårdar eleven låg- och högtryckssprutmatad utrustning.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, lackeringsarbeten på tunga fordon.
I arbetet tvättar och lackerar eleven chassier med högtrycksutrustning samt utför sliparbeten till den noggrannhet som arbetet kräver.
Eleven utför efter samråd med handledare maskering och blästring av chassier.
Dessutom monterar och demonterar eleven dekaler och utför maskering för in- och utvändig lackering i flera kulörer.
Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar av tids- och materialåtgång samt avsynar och gör välgrundade bedömningar av det utförda arbetet i termer av finish, kvalitet och kostnader.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning enligt praxis.
Dessutom använder och vårdar eleven låg- och högtryckssprutmatad utrustning.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, lackeringsarbeten på tunga fordon.
I arbetet tvättar och lackerar eleven chassier med högtrycksutrustning samt utför sliparbeten till den noggrannhet som arbetet kräver.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerad maskering och blästring av chassier.
Dessutom monterar och demonterar eleven dekaler och utför maskering för avancerad in- och utvändig lackering i flera kulörer.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar av tids- och materialåtgång samt avsynar och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av det utförda arbetet i termer av finish, kvalitet och kostnader.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning enligt praxis.
Dessutom använder och vårdar eleven låg- och högtryckssprutmatad utrustning.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt utför i bekanta situationer lyftning och pallning av tunga fordon på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt.
Dessutom sorterar eleven sopor och överblivet lackmaterial på ett miljömässigt riktigt sätt.
I arbetet tar eleven också viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt utför i bekanta och delvis nya situationer lyftning och pallning av tunga fordon på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt.
Dessutom sorterar eleven sopor och överblivet lackmaterial på ett miljömässigt riktigt sätt.
I arbetet tar eleven också hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt utför i bekanta och nya situationer lyftning och pallning av tunga fordon på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt.
Dessutom sorterar eleven sopor och överblivet lackmaterial på ett miljömässigt riktigt sätt.
I arbetet tar eleven också hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."