Produktionsflöden

kurs
Kurskod
LACPRD0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen produktionsflöden relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen produktionsflöden.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen produktionsflöden.

E
Eleven beskriver översiktligt den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet samt de garantiåtaganden som gäller för olika arbeten.
Dessutom beskriver eleven översiktligt stegen i aktuell produktion, tidsbesparande åtgärder och kvalitetsbegrepp.
C
Eleven beskriver utförligt den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet samt de garantiåtaganden som gäller för olika arbeten.
Dessutom beskriver eleven utförligt stegen i aktuell produktion, tidsbesparande åtgärder och kvalitetsbegrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet samt de garantiåtaganden som gäller för olika arbeten.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat stegen i aktuell produktion, tidsbesparande åtgärder och kvalitetsbegrepp.
E
Eleven planerar sitt arbete, utför i samråd med handledare lackering med en- och flerskikts uppbyggda kulörer samt följer tillverkarens anvisning för applicering.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, diagnos av skadade detaljer som underlag för att välja reparationsmetoder och göra kostnadsberäkning.
Eleven gör i bekanta situationer enkla bedömningar av kvaliteten på sitt eget arbete samt utför nödvändiga efterarbeten, leveranskontroll och prissättning.
Dessutom beskriver eleven översiktligt kulörer för medarbetare och kunder på ett för yrket korrekt sätt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Eleven arbetar till viss del systematiskt för att optimera produktionsflödet.
C
Eleven planerar sitt arbete, utför efter samråd med handledare lackering med en- och flerskikts uppbyggda kulörer samt följer tillverkarens anvisning för applicering.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, diagnos av skadade detaljer som underlag för att välja reparationsmetoder och göra kostnadsberäkning.
Eleven gör i bekanta och delvis nya situationer välgrundade bedömningar av kvaliteten på sitt eget arbete samt utför nödvändiga efterarbeten, leveranskontroll och prissättning.
Dessutom beskriver eleven utförligt kulörer för medarbetare och kunder på ett för yrket korrekt sätt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Eleven arbetar systematiskt för att optimera produktionsflödet.
A
Eleven planerar sitt arbete, utför efter samråd med handledare lackering med en- och flerskikts uppbyggda kulörer samt följer tillverkarens anvisning för applicering.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, diagnos av skadade detaljer som underlag för att välja reparationsmetoder och göra kostnadsberäkning.
Eleven gör i bekanta och nya situationer välgrundade och nyanserade bedömningar av kvaliteten på sitt eget arbete samt utför nödvändiga efterarbeten, leveranskontroll och prissättning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat kulörer för medarbetare och kunder på ett för yrket korrekt sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Eleven arbetar systematiskt för att optimera produktionsflödet.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt tar i sitt arbete viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt tar i sitt arbete hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt tar i sitt arbete hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp och anpassar sig till situationen och mottagaren.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp och anpassar sig till situationen och mottagaren.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp och anpassar sig till situationen och mottagaren.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."