Småreparationer - lackering

kurs
Kurskod
LACSMA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen småreparationer - lackering relaterar till syftet med ämnet lackeringsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen småreparationer - lackering.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen småreparationer - lackering.

E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer bedömning av skador, väljer reparationsmetod samt diagnosticerar och kostnadsberäknar olika typer av skador inom området småreparationer - lackering.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer småreparationer på olika fordonskomponenter.
C
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer bedömning av skador, väljer reparationsmetod samt diagnosticerar och kostnadsberäknar olika typer av skador inom området småreparationer - lackering.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer småreparationer på olika fordonskomponenter.
A
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och nya situationer bedömning av skador, väljer reparationsmetod samt diagnosticerar och kostnadsberäknar olika typer av skador inom området småreparationer - lackering.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare i bekanta och nya situationer småreparationer på olika fordonskomponenter.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt olika metoder och olika material som används för småreparationer.
Eleven använder med viss säkerhet manualer och digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt olika metoder och olika material som används för småreparationer.
Eleven använder med viss säkerhet manualer och digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat olika metoder och olika material som används för småreparationer.
Eleven använder med säkerhet manualer och digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."