Lageradministration och terminallogistik

kurs
Kurskod
LAGLAG0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lageradministration och terminallogistik relaterar till syftet med ämnet lager och terminal, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lageradministration och terminallogistik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lageradministration och terminallogistik.

E
Eleven beskriver översiktligt transportbranschens struktur och förutsättningar, logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig.
Eleven beskriver också översiktligt processer för transaktioner och flöden i lager samt villkor och förutsättningar för lager och terminalhantering.
Dessutom beskriver eleven översiktligt rutiner för inventeringar samt lagerhanteringens betydelse för kostnader och leveransservice.
C
Eleven beskriver utförligt transportbranschens struktur och förutsättningar, logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig.
Eleven beskriver också utförligt processer för transaktioner och flöden i lager samt villkor och förutsättningar för lager och terminalhantering.
Dessutom beskriver eleven utförligt rutiner för inventeringar samt lagerhanteringens betydelse för kostnader och leveransservice.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat transportbranschens struktur och förutsättningar, logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat processer för transaktioner och flöden i lager samt villkor och förutsättningar för lager och terminalhantering.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat rutiner för inventeringar samt lagerhanteringens betydelse för kostnader och leveransservice.
E
Eleven hanterar med viss säkerhet gods i lager och terminal.
I arbetet använder eleven enkla strategier för att planera lagren och terminalytorna.
Eleven använder it-stöd och dator för lagerhantering och dimensionering av lager.
Dessutom använder eleven i bekanta situationer enkla tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering.
Eleven utför i samråd med handledare enkla vikt- och volymberäkningar för olika godsslag.
I arbetet ger eleven exempel på hur organisation, rutiner och lagerhantering påverkar effektivisering av varuflöden i lager samt beskriver översiktligt hur godsflöden kan styras för en optimal disponering av ytor.
Dessutom motiverar eleven översiktligt sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.
C
Eleven hanterar med viss säkerhet gods i lager och terminal.
I arbetet använder eleven strategier för att planera lagren och terminalytorna.
Eleven använder it-stöd och dator för lagerhantering och dimensionering av lager.
Dessutom använder eleven i bekanta och delvis nya situationer tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering.
Eleven utför efter samråd med handledare vikt- och volymberäkningar för olika godsslag.
I arbetet ger eleven exempel på hur organisation, rutiner och lagerhantering påverkar effektivisering av varuflöden i lager samt beskriver utförligt hur godsflöden kan styras för en optimal disponering av ytor.
Dessutom motiverar eleven utförligt sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.
A
Eleven hanterar med säkerhet gods i lager och terminal.
I arbetet använder eleven avancerade strategier för att planera lagren och terminalytorna.
Eleven använder it-stöd och dator för lagerhantering och dimensionering av lager.
Dessutom använder eleven i bekanta och nya situationer avancerade tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade vikt- och volymberäkningar för olika godsslag.
I arbetet ger eleven exempel på hur organisation, rutiner och lagerhantering påverkar effektivisering av varuflöden i lager samt beskriver utförligt och nyanserat hur godsflöden kan styras för en optimal disponering av ytor.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.
E
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!