Lagerprocesser

kurs
Kurskod
LAGLAP0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lagerprocesser relaterar till syftet med ämnet lager och terminal, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lagerprocesser.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lagerprocesser.

E
Eleven ger exempel på och beskriver översiktligt olika typer av lagermiljöer.
Eleven beskriver också översiktligt enkla sammanhang och relationer utifrån givna frågeställningar om ansvarsbestämmelser förknippade med fraktberäkningsregler och transportdokument.
Dessutom beskriver eleven översiktligt arbetsmiljöregler.
C
Eleven ger exempel på och beskriver utförligt olika typer av lagermiljöer.
Eleven beskriver också utförligt sammanhang och relationer utifrån givna frågeställningar om ansvarsbestämmelser förknippade med fraktberäkningsregler och transportdokument.
Dessutom beskriver eleven utförligt arbetsmiljöregler.
A
Eleven ger exempel på och beskriver utförligt och nyanserat olika typer av lagermiljöer.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat komplexa sammanhang och relationer utifrån givna frågeställningar om ansvarsbestämmelser förknippade med fraktberäkningsregler och transportdokument.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat arbetsmiljöregler.
E
Eleven hanterar med viss säkerhet varor och gods i olika lagermiljöer.
Dessutom hanterar eleven i bekanta situationer enkla tekniska hjälpmedel i olika lagermiljöer.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet en strategi för paketering och emballering av gods samt följer sin planering och genomför arbetet.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkla vikt- och volymberäkningar av gods, som underlag för övergripande kostnadskalkyler och prissättning av tjänster.
C
Eleven hanterar med viss säkerhet varor och gods i olika lagermiljöer.
Dessutom hanterar eleven i bekanta och delvis nya situationer tekniska hjälpmedel i olika lagermiljöer.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet en strategi för paketering och emballering av gods samt följer sin planering och genomför arbetet.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vikt- och volymberäkningar av gods, som underlag för övergripande kostnadskalkyler och prissättning av tjänster.
A
Eleven hanterar med säkerhet varor och gods i olika lagermiljöer.
Dessutom hanterar eleven i bekanta och nya situationer avancerade tekniska hjälpmedel i olika lagermiljöer.
I arbetet väljer eleven med säkerhet en strategi för paketering och emballering av gods samt följer sin planering och genomför arbetet.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade vikt- och volymberäkningar av gods, som underlag för övergripande kostnadskalkyler och prissättning av tjänster.
E
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!