Plocklagerhantering

kurs
Kurskod
LAGPLO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen plocklagerhantering relaterar till syftet med ämnet lager och terminal, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen plocklagerhantering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen plocklagerhantering.

E
Eleven beskriver översiktligt olika lagers struktur och funktion samt ger exempel på materialflöden.
Eleven beskriver också översiktligt plocklagers struktur, styrning och betydelse.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagrets roll i kedjan från producent till kund.
C
Eleven beskriver utförligt olika lagers struktur och funktion samt ger exempel på materialflöden.
Eleven beskriver också utförligt plocklagers struktur, styrning och betydelse.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagrets roll i kedjan från producent till kund.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika lagers struktur och funktion samt ger exempel på materialflöden.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat plocklagers struktur, styrning och betydelse.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat lagrets roll i kedjan från producent till kund.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare och i bekanta situationer plockning, packning, lastning och lastsäkring av varor i olika typer av plocklager.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rutiner för materialstyrning.
Eleven emballerar och använder med viss säkerhet förpackningar enligt praxis.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkla prognoser och dimensioneringar av olika lagerytor för ett optimalt varuflöde.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer plockning, packning, lastning och lastsäkring av varor i olika typer av plocklager.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rutiner för materialstyrning.
Eleven emballerar och använder med viss säkerhet förpackningar enligt praxis.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare prognoser och dimensioneringar av olika lagerytor för ett optimalt varuflöde.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer plockning, packning, lastning och lastsäkring av varor i olika typer av plocklager.
I arbetet använder eleven med säkerhet rutiner för materialstyrning.
Eleven emballerar och använder med säkerhet förpackningar enligt praxis.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade prognoser och dimensioneringar av olika lagerytor för ett optimalt varuflöde.
E
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!