Människans språk 1

kurs
Kurskod
MÄKMÄK01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen människans språk 1 relaterar till syftet med ämnet människans språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen människans språk 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen människans språk 1.

E
Eleven redogör översiktligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör enkla jämförelser mellan språken.
Eleven beskriver också översiktligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Eleven redogör även översiktligt för olika former av kommunikation.
C
Eleven redogör utförligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade jämförelser mellan språken.
Eleven beskriver också utförligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Eleven redogör även utförligt för olika former av kommunikation.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av kommunikation.
E
Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
C
Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
A
Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
E
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat.
Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.
C
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat.
Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
A
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat.
Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
E
Eleven redogör översiktligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa.
Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
C
Eleven redogör utförligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa.
Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa.
Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!