Människans språk 2

kurs
Kurskod
MÄKMÄK02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen människans språk 2 relaterar till syftet med ämnet människans språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen människans språk 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen människans språk 2.

E
Eleven redogör översiktligt för olika språk och språkfamiljer i världen.
Eleven redogör också översiktligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar översiktligt tänkbara anledningar till dessa.
Dessutom beskriver eleven översiktligt både enkla och någon mer komplex språklig struktur i bekanta och mindre bekanta språk samt drar enkla slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.
C
Eleven redogör utförligt för olika språk och språkfamiljer i världen.
Eleven redogör också utförligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt tänkbara anledningar till dessa.
Dessutom beskriver eleven utförligt både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika språk och språkfamiljer i världen.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt och nyanserat tänkbara anledningar till dessa.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.
E
Eleven redogör översiktligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.
C
Eleven redogör utförligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.
E
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat.
Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika språkteknologiska tillämpningar.
C
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med tillfredsställande resultat.
Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika språkteknologiska tillämpningar.
A
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat.
Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika språkteknologiska tillämpningar.
E
Eleven för enkla resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver översiktligt hur kontexten påverkar språkliga budskap.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.
C
Eleven för välgrundade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt hur kontexten påverkar språkliga budskap.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.
A
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt och nyanserat hur kontexten påverkar språkliga budskap.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!