Diagnos och reparation

kurs
Kurskod
MANDIA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen diagnos och reparation relaterar till syftet med ämnet marinmotorteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen diagnos och reparation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen diagnos och reparation.

E
Eleven utför i samråd med handledare diagnos och reparation av marina motorer och drivlinor.
Som ett led i arbetet utför eleven i samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroll.
Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med visst handlag de verktyg, den diagnosutrustning och övrig digital teknik samt de informationssystem som uppgiften kräver.
I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
C
Eleven utför efter samråd med handledare diagnos och reparation av marina motorer och drivlinor.
Som ett led i arbetet utför eleven efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroll.
Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta och nya situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med gott handlag de verktyg, den diagnosutrustning och övrig digital teknik samt de informationssystem som uppgiften kräver.
I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
A
Eleven utför efter samråd med handledare diagnos och reparation av marina motorer och drivlinor.
Som ett led i arbetet utför eleven efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroll.
Eleven gör en genomarbetad planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta och nya situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med mycket gott handlag de verktyg, den diagnosutrustning och övrig digital teknik samt de informationssystem som uppgiften kräver.
I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
E
Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete samt utför med viss säkerhet olika administrativa verkstadsfunktioner och beställer reservdelar.
C
Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete samt utför med viss säkerhet olika administrativa verkstadsfunktioner och beställer reservdelar.
A
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete samt utför med säkerhet olika administrativa verkstadsfunktioner och beställer reservdelar.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
E
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
Eleven samarbetar samt kommunicerar med viss säkerhet med både kollegor och kunder på ett för situationen anpassat sätt.
Eleven resonerar översiktligt om olika överväganden i samband med att en kund ska vägledas.
C
Eleven samarbetar samt kommunicerar med viss säkerhet med både kollegor och kunder på ett för situationen anpassat sätt.
Eleven resonerar utförligt om olika överväganden i samband med att en kund ska vägledas.
A
Eleven samarbetar samt kommunicerar med säkerhet med både kollegor och kunder på ett för situationen anpassat sätt.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om olika överväganden i samband med att en kund ska vägledas.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!