Intervallservice

kurs
Kurskod
MANINT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen intervallservice relaterar till syftet med ämnet marinmotorteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen intervallservice.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen intervallservice.

E
Eleven redogör översiktligt för vikten av intervallservice.
C
Eleven redogör utförligt för vikten av intervallservice.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vikten av intervallservice.
E
Eleven utför i samråd med handledare intervallservice på marina motorer och drivlinor.
Som ett led i arbetet utför eleven i samråd med handledare diagnos samt funktions- och säkerhetskontroll.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare justering av, samt monterings- och demonteringsarbete av komponenter på, marina motorer.
Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med visst handlag de verktyg, den digitala teknik och de informationssystem som uppgiften kräver.
I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
C
Eleven utför efter samråd med handledare intervallservice på marina motorer och drivlinor.
Som ett led i arbetet utför eleven efter samråd med handledare diagnos samt funktions- och säkerhetskontroll.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare justering av, samt monterings- och demonteringsarbete av komponenter på, marina motorer.
Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta och nya situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med gott handlag de verktyg, den digitala teknik och de informationssystem som uppgiften kräver.
I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
A
Eleven utför efter samråd med handledare intervallservice på marina motorer och drivlinor.
Som ett led i arbetet utför eleven efter samråd med handledare diagnos samt funktions- och säkerhetskontroll.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare justering av, samt monterings- och demonteringsarbete av komponenter på, marina motorer.
Eleven gör en genomarbetad planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta och nya situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med mycket gott handlag de verktyg, den digitala teknik och de informationssystem som uppgiften kräver.
I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
E
Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete.
Dessutom gör eleven enkla beräkningar av kostnader för utförda arbeten och för förbrukat material.
C
Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete.
Dessutom utför eleven beräkningar av kostnader för utförda arbeten och för förbrukat material.
A
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete.
Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av kostnader för utförda arbeten och för förbrukat material.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven redogör även översiktligt för hur underhåll och service av motorer påverkar miljön.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven redogör även utförligt för hur underhåll och service av motorer påverkar miljön.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för hur underhåll och service av motorer påverkar miljön.
E
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
C
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
A
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!