Journalistik, reklam och information 1

kurs
Kurskod
MEEJOU01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen journalistik, reklam och information 1 relaterar till syftet med ämnet mediekommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen journalistik, reklam och information 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen journalistik, reklam och information 1.

E
Eleven redogör översiktligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en enkel kommunikationsteori.
Dessutom för eleven enkla resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av någon kommunikationsmodell.
C
Eleven redogör utförligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några kommunikationsmodeller.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några komplexa kommunikationsmodeller.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat valet av modell.
E
Eleven redogör översiktligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar enkla slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet.
Med det som bakgrund redogör eleven översiktligt för några enkla samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.
C
Eleven redogör utförligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet.
Med det som bakgrund redogör eleven utförligt för några samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet.
Med det som bakgrund redogör eleven utförligt och nyanserat för några komplexa samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.
E
Eleven redogör översiktligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
C
Eleven redogör utförligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
E
Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.
C
Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.
A
Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.
C
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!