Textkommunikation

kurs
Kurskod
MEETET0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen textkommunikation relaterar till syftet med ämnet mediekommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen textkommunikation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen textkommunikation.

E
Eleven för, utifrån olika textexempel, enkla resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
Eleven redogör översiktligt för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
C
Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
Eleven redogör utförligt för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
A
Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade och nyanserade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
E
Eleven producerar faktabaserade och sakliga enkla journalistiska texter.
Dessutom producerar eleven enkla texter med informativt och reklaminriktat innehåll.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt.
Texterna som eleven producerar är till viss del anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
C
Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter.
Dessutom producerar eleven texter med informativt och reklaminriktat innehåll.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt.
Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
A
Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter.
Dessutom producerar eleven avancerade texter med informativt och reklaminriktat innehåll.
I arbetet använder eleven med säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt.
Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en god språklig kvalitet och innehåller väl valda uttrycksformer.
E
Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen utifrån deras relevans och användbarhet.
C
Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen utifrån deras relevans och användbarhet.
A
Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen utifrån deras relevans och användbarhet.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!