Medieproduktion 2

kurs
Kurskod
MEPMEI02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen medieproduktion 2 relaterar till syftet med ämnet medieproduktion, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen medieproduktion 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen medieproduktion 2.

E
Eleven gör en enkel planering av sitt arbete och genomför i samråd med handledare några medieproduktioner med hjälp av modern teknik.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet någon metod för att ta fram underlag till medieproduktioner riktade mot tänkta målgrupper och utför ett enkelt researcharbete.
Eleven gör en enkel bedömning av researcharbetets användbarhet.
Eleven presenterar förarbetet i form av enkla synopsis, manus eller skisser.
I medieproduktionen använder eleven med viss säkerhet text, bild och ljud i samverkan för att nå uppsatta mål utifrån synopsis, manus eller skisser samt tänkt målgrupp.
Eleven använder enkla berättargrepp för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp.
Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare uppkomna problem.
C
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete och genomför efter samråd med handledare några medieproduktioner med hjälp av modern teknik.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet någon metod för att ta fram underlag till medieproduktioner riktade mot tänkta målgrupper och utför ett genomarbetat researcharbete.
Eleven gör en välgrundad bedömning av researcharbetets användbarhet.
Eleven presenterar förarbetet i form av genomarbetade synopsis, manus eller skisser.
I medieproduktionen använder eleven med viss säkerhet text, bild och ljud i samverkan för att nå uppsatta mål utifrån synopsis, manus eller skisser samt tänkt målgrupp.
Eleven använder berättargrepp för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare uppkomna problem.
A
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete och genomför efter samråd med handledare några medieproduktioner med hjälp av modern teknik som är anpassad till syfte och målgrupp.
I arbetet använder eleven med säkerhet någon metod för att ta fram underlag till medieproduktioner riktade mot tänkta målgrupper och utför ett genomarbetat researcharbete.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad bedömning av researcharbetets användbarhet.
Eleven presenterar förarbetet i form av genomarbetade synopsis, manus eller skisser.
I medieproduktionen använder eleven med säkerhet text, bild och ljud i samverkan för att nå uppsatta mål utifrån synopsis, manus eller skisser samt tänkt målgrupp.
Eleven använder genomtänkta berättargrepp för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare uppkomna problem.
E
Eleven redogör översiktligt för olika roller vid medieproduktioner samt hur rollerna påverkar och är beroende av varandra.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur de olika stegen i arbetet med medieproduktioner bildar en helhet.
C
Eleven redogör utförligt för olika roller vid medieproduktioner samt hur rollerna påverkar och är beroende av varandra.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur de olika stegen i arbetet med medieproduktioner bildar en helhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika roller vid medieproduktioner samt hur rollerna påverkar och är beroende av varandra.
Dessutom beskriver eleven med hjälp av modeller och begrepp utförligt och nyanserat hur de olika stegen i arbetet med medieproduktioner bildar en helhet.
E
I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål.
Eleven väljer och använder en enkel strategi för att hålla sig inom uppsatta tidsramar.
C
I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål.
Eleven väljer och använder strategier för att hålla sig inom uppsatta tidsramar.
A
I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål.
Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen.
Eleven väljer och använder strategier för att hålla sig inom uppsatta tidsramar.
Vid behov anpassar eleven strategierna för att arbetet ska slutföras inom uppsatta tidsramar.
E
Eleven redogör översiktligt för de berättargrepp som hen använt i sin medieproduktion för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
C
Eleven redogör utförligt för de berättargrepp som hen använt i sin medieproduktion för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de berättargrepp som hen använt i sin medieproduktion för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven gör en enkel analys av medieproduktioner, som inbegriper enkla resonemang om produktionernas utformning och målgruppsanpassning.
I sin analys använder eleven begrepp ur någon kommunikationsvetenskaplig teori för att dra enkla slutsatser.
C
Eleven gör en analys av medieproduktioner, som inbegriper välgrundade resonemang om produktionernas utformning och målgruppsanpassning.
I sin analys använder eleven begrepp ur någon kommunikationsvetenskaplig teori, samt egna och andras dokumenterade erfarenheter, för att dra välgrundade slutsatser.
A
Eleven gör en komplex analys av medieproduktioner, som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om produktionernas utformning och målgruppsanpassning.
I sin analys använder eleven begrepp ur några kommunikationsvetenskapliga teorier, samt egna och andras dokumenterade erfarenheter, för att dra välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom ger eleven förslag på hur medieproduktionerna kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!