Medier, samhälle och kommunikation 2

kurs
Kurskod
MERMEE02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen medier, samhälle och kommunikation 2 relaterar till syftet med ämnet medier, samhälle och kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen medier, samhälle och kommunikation 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen medier, samhälle och kommunikation 2.

E
Eleven redogör översiktligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i samhället.
Dessutom redogör eleven översiktligt för enkla samband mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt för samband mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i samhället.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling.
E
Eleven redogör översiktligt för den svenska och internationella mediestrukturen.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet någon kommunikationsteori för att beskriva samband mellan människor, medier och samhälle.
C
Eleven redogör utförligt för den svenska och internationella mediestrukturen.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation.
I arbetet använder eleven med säkerhet någon kommunikationsteori för att beskriva samband mellan människor, medier och samhälle.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den svenska och internationella mediestrukturen.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation.
I arbetet använder eleven med säkerhet kommunikationsteorier för att beskriva komplexa samband mellan människor, medier och samhälle.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt för bakgrunden till deras utformning och förändring.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt lagar och regler i förhållande till mediernas innehåll och drar enkla slutsatser om hur de påverkar medierna i samhället.
C
Eleven redogör utförligt för lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt för bakgrunden till deras utformning och förändring.
Dessutom diskuterar eleven utförligt lagar och regler i förhållande till mediernas innehåll och drar välgrundade slutsatser om hur de påverkar medierna i samhället.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt för bakgrunden till deras utformning och förändring.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat lagar och regler i förhållande till mediernas innehåll och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de påverkar medierna i samhället.
E
Eleven granskar med viss säkerhet värderingar och attityder i mediernas budskap och drar enkla slutsatser om olika budskap och den påverkan de kan ha på opinionsbildning.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur olika ägarintressen kan kopplas till medier samt drar enkla slutsatser om hur dessa intressen utövar makt genom att påverka och styra innehållet i medier.
C
Eleven granskar med viss säkerhet värderingar och attityder i mediernas budskap och drar välgrundade slutsatser om olika budskap och den påverkan de kan ha på opinionsbildning.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur olika ägarintressen kan kopplas till medier samt drar välgrundade slutsatser om hur dessa intressen utövar makt genom att påverka och styra innehållet i medier.
A
Eleven granskar med säkerhet värderingar och attityder i mediernas budskap och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om olika budskap och den påverkan detta kan ha på opinionsbildning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur olika ägarintressen kan kopplas till medier samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur dessa intressen utövar makt genom att påverka och styra innehållet i medier.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information.
Eleven värderar med enkla omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet.
Eleven presenterar med viss säkerhet sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information.
Eleven värderar med enkla omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet.
Eleven presenterar sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt sam t formulerar sig självständigt i förhållande till källorna.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information.
Eleven värderar med nyanserade omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet.
Eleven presenterar med säkerhet sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!